Dz.Urz.KGP.2018.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

WYTYCZNE Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniające wytyczne w sprawie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) i art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej 4.5.2016, L 119/1) postanawia się, co następuje:
§  1.  W wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji (Dz. Urz. KGP poz. 53) wprowadza sie następujące zmiany:
1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Policjanci Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP", Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępca, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępca, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i jego zastępca, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej i jego zastępca, policjanci pełniący obowiązki na tych stanowiskach oraz policjanci pozostający w dyspozycji Komendanta Głównego Policji - składają oświadczenia o stanie majątkowym, zwane dalej "oświadczeniami", w przypadkach, terminach oraz według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 974), zwanym dalej "rozporządzeniem".

§ 2. 1. Oświadczenia składane przez policjantów, o których mowa w § 1, podlegają rejestracji w prowadzonych ewidencjach komórek organizacyjnych KGP, CLKP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych, a następnie są poddawane analizie zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie udzielenia upoważnienia do analizy oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, przetwarza się następujące dane osobowe policjanta składającego oświadczenie o stanie majątkowym: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, komórka organizacyjna KGP oraz numer identyfikatora kadrowego, o ile został nadany.

3. Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) KGP oraz Dyrektor CLKP upoważnia imiennie osoby do prowadzenia ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym i ich dystrybucji osobom uprawnionym do analizy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Po analizie, o której mowa w § 3, oświadczenia o stanie majątkowym policjanta i notatką z analizy odpowiednio przekazuje się do komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych upoważnia imiennie osoby do prowadzenia ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym i ich dystrybucji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.";

3) w § 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępcy, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępcy, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy oraz policjantów pełniących obowiązki na tych stanowiskach;".

§  2.  W 2018 r. obowiązek pisemnej informacji, o którym mowa w:
1) § 5 ust. 1 - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP wykonają odpowiednio w terminie do dnia 15 września 2018 r.;
2) § 5 ust. 2 - dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w § 8 pkt 1, wykona w terminie do dnia 15 października 2018 r.".
§  3.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.