Dz.Urz.ULC.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

WYTYCZNE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające wytyczne w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się, co następuje:
§  1.  W wytycznych nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC poz. 69 oraz z 2015 r. poz. 35) w § 1 uchyla się pkt 2 i 3.
§  2.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.