Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2009.4.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2009 r.

DECYZJA Nr 60
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany właściwości terytorialnej oraz okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1. Z właściwości terytorialnej oraz okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii wyłącza się Republikę Filipin.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 173, poz. 1218, Nr 107, poz. 732, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz.574, Nr 77, poz. 649.