Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy. - OpenLEX

Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.3.85

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2007 r.

DECYZJA Nr 42
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy

Na podstawie artykułu 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1.
Włącza się do właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy Antigua i Barbuda.
§  2.
Włącza się do właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy Republikę Dominikańską.
§  3.
Włącza się do właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy Republikę Haiti.
§  4.
Włącza się z właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy Saint Lucie.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.