Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09)

EG.0210.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających w szczególności z przepisu art. 50 ust. 2 3  oraz § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 4 , w związku z art. 8 ust. 2 5  i art. 10 ust. 2 6  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - postanawiam, co następuje:

§  1.  Wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. z późn. zm.), w zakresie podanym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:
- Załączniku nr 1 - Zmiany w Zasadach (polityce) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r.;
- Załączniku nr 2 - Zmiany w Planie kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r.;
- Załączniku nr 3 - Zmiany w Zasadach (polityce) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r.;
- Załączniku nr 4 - Zmiany w Planie kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą zmian zawartych:
- w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 - do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia w 2018 r.;
- w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 - do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia w 2019 r.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2129, 2161) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 50. 2. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości".
4 § 8. 1.3. Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.
5 Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) stanowi, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.
6 Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.