Zmiana w organizacji egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2002.3.7

Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2002 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
z dnia 22 października 2002 roku
w sprawie zmiany w organizacji egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

1.
Stosownie do pkt 13 "Regulaminu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek [Dz.U. Nr 110, poz. 718, z 1998 r. Nr 132, poz. 863 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1269] - wyznaczam siedzibę Ministerstwa Skarbu Państwa, sala nr 116 ("Kolumnowa"), na stałe miejsce przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Adres Ministerstwa Skarbu Państwa:

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

2.
Egzaminy organizowane będą w soboty. Dla osób spoza Warszawy - egzamin rozpoczynać się będzie o godz. 10.00, dla osób z Warszawy i okolic - o godz. 14.00. Terminy egzaminów w grudniu 2002 r. to soboty: 7, 14 i 21.
3.
Koszt egzaminu - 850,- zł od osoby.

Wpłat za egzaminy należy dokonywać na konto Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa w PBH PBK S.A. III O/Warszawa, nr konta: 11101053-401050006138

4.
Koszty związane z przejazdem na egzamin i z powrotem - ponosi uczestnik we własnym zakresie.
5.
Organizatorzy kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych przekazują co najmniej na 10 dni przed wybranym terminem egzaminu - do Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Skarbu Państwa (telefony: 695-85-11, 695-87-57, faks 629-36-63), budynek MSP, IV piętro, pokoje: 481, 482):

- wykaz osób przystępujących do egzaminu (faksem, listem poleconym lub osobiście),

- wypełnione kwestionariusze wykazanych osób (listem poleconym lub osobiście),

- dowód dokonanej wpłaty na wskazane wyżej konto w PBH PBK, opłaty za egzamin osób wymienionych w wykazie (dowód dokonanej wpłaty należy przekazać faxem do Biura Kadr i Szkolenia MSP/faks 629-36-63/).

6.
Osoby, które nie odbywały szkolenia - zgłaszają się bezpośrednio do Biura Kadr i Szkolenia MSP (pokoje, telefony - jw.) co najmniej na 7 dni przed wybranym terminem egzaminu, a po dokonaniu opłaty za egzamin w Kasie Zakładu Obsługi MSP (parter, pok. nr 14; kasa czynna w godz. 8-15) i wypełnieniu kwestionariusza - wpisani zostają na listę osób zdających.
7.
Decyzja w sprawie ustalenia stałego miejsca przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych obowiązuje od dnia 1 grudnia 2002 roku.

Niniejszy Komunikat jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem: www.msp.gov.pl

Informacji szczegółowych na temat nowych warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Kadr i Szkolenia MSP - ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, telefony: 695-85-11, 695-87-57, IV piętro pokoje nr 481, 482, faks nr 629-36-63 (lub awaryjnie faks nr 628-08-72).