Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 7/2019
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 38, z 2004 r. Nr 17, poz. 31, z 2005 r. Nr 21, poz. 30, z 2008 r. Nr 4, poz. 5 i Nr 24, poz. 30, z 2009 r. Nr 20, poz. 23 oraz z 2010 r. Nr 17, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) ceny są podawane do wiadomości publicznej lub są możliwe do ustalenia na podstawie informacji podawanych do wiadomości publicznej, w szczególności na podstawie krzywych rentowności;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) cena rynkowa - cena oferowana przez sprzedawców lub proponowana przez nabywców na aktywnym rynku lub - w przypadku dłużnych papierów wartościowych, transakcji terminowych zakupu albo sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, transakcji na przyszłą stopę procentową oraz transakcji wymiany odsetek, dla których nie są dostępne ceny - wartość określona według właściwych krzywych rentowności podawanych do wiadomości publicznej;";

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień .....................

 (w tys. złotych)

AktywaRok bieżącyRok ubiegłyPasywaRok bieżącyRok ubiegły
1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

2.1. Należności od MFW

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1. Podstawowe operacje refinansujące

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

5.3. Operacje dostrajające

5.4. Operacje strukturalne

5.5. Kredyty lombardowe

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

9. Pozycje w trakcie rozliczenia 10. Pozostałe aktywa

10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

10.5. Inne

1. Pieniądz w obiegu

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej, z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2. Depozyty na koniec dnia

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

4. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w walucie krajowej

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

5.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

5.2. Pozostałe zobowiązania

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

9. Zobowiązania wobec MFW

10. Pozycje w trakcie rozliczenia

11. Pozostałe pasywa

11.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

11.2. Rozliczenia międzyokresowe

11.3. Inne

12. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

13. Różnice z wyceny

14. Fundusze i rezerwy

14.1. Fundusz statutowy

14.2. Fundusz rezerwowy

14.3. Rezerwy

15. Wynik finansowy

Aktywa ogółemPasywa ogółem

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

za rok zakończony ................................

 

(w tys. złotych)

Rok bieżącyRok ubiegły
1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii
1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii
1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii
2. Wynik z operacji finansowych
2.1. Wynik z tytułu zrealizowanych operacji finansowych
2.2. Koszty niezrealizowane
2.3. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
2.4. Wynik z tytułu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe
3. Wynik z tytułu opłat i prowizji
3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji
3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji
4. Przychody z tytułu akcji i udziałów
5. Pozostałe przychody
A. Przychody netto ogółem
6. Koszty wynagrodzeń
7. Koszty administracyjne
8. Koszty amortyzacji
9. Koszty emisji znaków pieniężnych
10. Pozostałe koszty
B. Wynik finansowy roku bieżącego