Dz.Urz.KNF.2018.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 352/2018
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 14 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF poz. 11) w załączniku do uchwały w pkt 19.3 w lit. c wyrazy "w ciągu ostatnich 12 miesięcy" zastępuje się wyrazami: "w ostatnim okresie historycznym odpowiadającym okresowi spłaty danej ekspozycji kredytowej".
§  2.  Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że:
1) rekomendacja w brzmieniu uwzględniającym zmianę, o której mowa w § 1, zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 października 2018 r.;
2) do czasu wprowadzenia rekomendacji w brzmieniu uwzględniającym zmianę, o której mowa w § 1, stosowana będzie rekomendacja w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.