Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2020.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej

(Dz. Urz. NBP z dnia 17 marca 2020 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:

§  1.  W uchwale nr 15/2013 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Stopa rezerwy obowiązkowej od środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim, z wyjątkiem środków wymienionych w ust. 2, wynosi 0,50 %.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej od dnia 30 kwietnia 2020 r.