Zmiana terminu wprowadzenia w życie uregulowań zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000... - OpenLEX

Zmiana terminu wprowadzenia w życie uregulowań zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie kreowania i wzmacniania usługowego wykonawstwa działalności administracyjnej, podstawowej, ubocznej i dodatkowej w Lasach Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.2.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2000 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany terminu wprowadzenia w życie uregulowań Zarządzenia nr 37 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie kreowania i wzmacniania usługowego wykonawstwa działalności administracyjnej, podstawowej, ubocznej i dodatkowej w Lasach Państwowych.

ZW-470-37/2000

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
1.
Termin wejścia w życie Zarządzenia nr 37 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie kreowania i wzmacniania usługowego wykonawstwa działalności administracyjnej, podstawowej, ubocznej i dodatkowej w Lasach Państwowych zmieniam na dzień 1 września 2001 r., z zastrzeżeniem § 2.
2.
Okres do dnia 1 września 2001 r. należy wykorzystać na przeprowadzenie:
a)
szerokiej akcji informacyjnej wśród właścicieli prywatnych usługowych firm leśnych,
b)
dodatkowych konsultacji dot. uregulowań zawartych w zarządzeniu,
c)
cyklu spotkań o charakterze szkoleniowo-informacyjnym w jednostkach organizacyjnych LP.
§  2.
W odniesieniu do usługowego wykonawstwa zadań gospodarczych, w zakresie działalności administracyjnej, podstawowej, ubocznej i dodatkowej, Zarządzenie nr 37 może być stosowane na zasadzie dobrowolności z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.