Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 lutego 1992 r.
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z .dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
§  1. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, określonej zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1952 roku w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Wyższych Szkołach Pedagogicznych (Dz. Urz. MOiSzW Nr 21, poz. 174, z 1954 r. Nr 6, poz. 46, z 1955 r. Nr 8, poz. 66, z 1956 r. Nr 15, poz. 143, Nr 8, poz. 67, z 1957 r. Nr 7, poz. 86, z 1958 r. Nr 8, poz. 97, Nr 10, poz. 135, z 1959 r. Nr 5, poz. 66, z 1960 r. Nr 12, poz. 222, z 1964 r. Nr 9, poz. 93 i 94, Nr 13, poz. 141, z 1966 r. Nr 9, poz. 101, Dz. Urz. MOiSzW z 1968 r. Nr A­3, poz. 13, z 1969 r. Nr A­5, poz. 46, Nr A­15, poz. 138, z 1970 r. Nr A­10, poz. 59 i 60, z 1971 r. Nr A­6, poz. 52, Nr A­11, poz. 92, z 1972 r. Nr A­5, poz. 35, Dz. Urz. MNSzWiT z 1972 r. Nr 5, poz. 33, z 1973 r. Nr 11, poz. 108, Nr 19, poz. 153, z 1974 r. Nr 2, poz. 4, Nr 10, poz. 88, z 1976 r. Nr 12, poz. 45, z 1981 r. Nr 10, poz. 39, Dz. Urz. MEN z 1989 r. Nr 5, poz. 39)

wprowadza się następującą zmianę:

– wyłącza się Instytut Nauk Ekonomicznych z Wydziału Filologiczno­Historycznego i przekształca w podstawową jednostkę organizacyjną.

§  2. Strukturę organizacyjną utworzonej jednostki podstawowej określi statut uczelni.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.