Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 stycznia 1992 r.
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385)
zarządza się, co następuje:
§  1. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, określonej zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 1971 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (Dz. Urz. MOiSzW Nr A­15, poz. 132, Dz. Urz. MNSzWiT z 1976 r. Nr 5, poz. 13, z 1977 r. Nr 10, poz. 35, z 1978 r. Nr 3, poz. 7, z 1980 r. Nr 10, poz. 39 oraz z 1981 r. Nr 10, poz. 39)

wprowadza się następującą zmianę:

– tworzy się Wydział Pedagogiczny.

§  2. Strukturę organizacyjną utworzonego wydziału określi statut uczelni.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.