Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany statusu Teatru Narodowego na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Teatr Narodowy utworzony jako państwowa instytucja kultury zarządzeniem Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 28), stał się z dniem 1 stycznia 2012 r. państwową instytucją artystyczną.
§  2. Teatrowi Narodowemu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. Traci moc załącznik Nr 2 do zarządzenie Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 28)
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, 1482)

ZAŁĄCZNIK

STATUT

TEATRU NARODOWEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Teatr Narodowy, zwany dalej "Teatrem", jest państwową instytucją artystyczną o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej.
2. Teatr działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 28);
3) niniejszego statutu.
§  2.
1. Teatr wpisany jest pod numerem 48/98 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwanego dalej "Ministrem" i posiada osobowość prawną.
2. Organizatorem Teatru jest Minister.
§  3.
1. Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Teatr prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Rozdział  2

Zakres działalności

§  4.
1. Do zadań Teatru należy:
1) przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru;
2) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć teatralnych;
3) promocja oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.
§  5. Teatr może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury, w tym:
1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2) prowadzić działalność impresaryjną samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji;
3) realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; wydawać kasety audio i video, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
4) współdziałać z instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy lub w nich uczestniczyć;
5) prowadzić działalność wydawniczą zakresu swojej działalności, bibliotekarską oraz wystawienniczą.
§  6. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

Rozdział  3

Zarządzanie i organizacja

§  7.
1. Teatrem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister na czas określony od trzech do pięciu sezonów artystycznych, w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępców po uzyskaniu opinii Ministra, a w przypadku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych po uzyskaniu zgody Ministra.
§  8. Dyrektor zarządza działalnością Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za niego odpowiedzialny.
§  9.
1. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział  4

Rada Artystyczno-Programowa

§  10.
1. W Teatrze działa Rada Artystyczno-Programowa zwana dalej "Radą", jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.
2. Do zadań Rady należy opiniowanie:
1) planów rozwoju Teatru;
2) planów repertuarowych;
3) istotnych spraw związanych z działalnością Teatru.
§  11. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor.
§  12.
1. W skład Rady wchodzi pięć osób.
2. Radę powołuje się na okres równy sezonom artystycznym na które został zatrudniony dyrektor
3. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
4. W razie nieobecności dyrektora, jego zadania wykonuje wskazany przez niego zastępca.
5. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w sezonie artystycznym.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady.
7. Dyrektor może odwołać członka Rady w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków członka Rady.
8. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział  5

Działalność dodatkowa

§  13.
1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Teatru.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i sprzętu technicznego;
2) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;
3) reklamy oraz handlu z zakresu swojej działalności.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział  6

Majątek i finanse

§  14.
1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
§  15.
1. Źródłami finansowania Teatru są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego przychody z najmu oraz z dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz z innych źródeł.
2. Uzyskane przychody Teatr przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.
§  16. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  17.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
4. W przypadku przyznania dyrektorowi dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, do dokonywania czynności prawnych uprawnieni są działający łącznie: zastępca dyrektora i główny księgowy.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§  18.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

UZASADNIENIE

Konieczność wydania zarządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230), na podstawie których Teatr Narodowy stał się instytucją artystyczną. Jednocześnie przepisy wymienionej ustawy zobowiązały organizatorów instytucji kultury do dostosowania aktów o utworzeniu tych instytucji oraz ich statutów do wymogów znowelizowanej ustawy.