Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2009.4.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2009 r.

DECYZJA Nr 58
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
o zmianie środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

W ślad za pismem nr BAiF-700/1-12/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. dotyczącego przyznania środków publicznych na wykonywanie zadań komórek organizacyjnych MSZ na podstawie ustawy budżetowej na 2009 rok i w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 oraz na podstawie upoważnienia nr 80/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Pana Rafała Wiśniewskiego - Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej do wykonywania w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych czynności dysponenta głównego 45 - części budżetu Państwa - Sprawy zagraniczne wprowadza się następujące zmiany w budżecie na rok 2009 w części 45- sprawy zagraniczne (w PLN):
DOCHODY
zwiększeniezmniejszenie
Ogółem:47.000.0000
Dział 750Administracja publiczna47.000 0000
Rozdz. 75057Placówki zagraniczne47.000.0000
poz. 0830-11Wpływy z usług -Opłaty konsularne - BAiF-WARP (BF-WNP) 38.100.000
poz. 0870-11Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - BAiF-WARP (BF-WNP) 800.000
poz. 0970-11wpływy z różnych dochodów - BAiF-WARP(BF-WNP) 8.100.000

WYDATKI

zwiększeniezmniejszenie
Ogółem:120.000.00035.414.000
Dział 750Administracja publiczna120.000.00035.414 000
Rozdz. 75057Placówki zagraniczne94.000.00016.414.000
poz. 3020001-11Świadczenia pracowników placówek zagranicznych - BAiF-WARP (BF-WNP) 24.000.000
poz. 4170001-11Wynagrodzenia bezosobowe - BAiF-WARP (BF-WNP) 500.000
poz. 4210003-11Zakup materiałów i wyposażenia - BAiF-WARP (BF-WNP) 7.900.000
poz. 4260001-11Zakup energii - BAiF-WARP (BF-WNP) 7.000.000
poz. 4300000-11Zakup usług pozostałych - BAiF-WARP (BF-WNP) 2.000.000
poz. 4350001-11Zakup usług dostępu do sieci Internet - BAiF-WARP (BF-WNP) 500.000
poz. 4360001-11Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej - BAiF-WARP (BF-WNP) 1.000.000
poz. 4360001-11Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej - BAiF-WARP (BF-WNP) 1.000.000
poz. 4370001-11Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej - BAiF-WARP (BF-WNP) 1.000.000
poz. 4380003-11Zakup usług obejmujących tłumaczenia - BAiF-WARP (BF-WNP) 70.000
poz. 4390002-11Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BAiF-WARP (BF-WNP) 30.000
poz. 4400001-11Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - BAiF-WARP (BF-WNP) 46.000.000
poz. 4420001-00Podróże służbowe zagraniczne - BAiF-WRKP (BF-WRKP) 3.000.000
poz. 4420003-11Podróże służbowe zagraniczne - BAiF-WARP (BF-WNP) 2.000.000
poz. 4430002-11Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pracowników miejscowych - BAiF-WARP (BF-WNP) 2.000.000
poz. 4710001-11Fundusz dyspozycyjny - SM1.414.000
poz. 6050001-11Wydatki inwestycyjne - BAiF-WIR (BI) 9.000.000
poz. 6060005-11Wydatki na zakupy inwestycyjne - BAiF-WEM (BI) 3.000.000
Rozdz. 75095Pozostała działalność26.000.00019.000.000
poz. 4540010-00Składki do organizacji międzynarodowych - BAiF-WB (BF-WB) 19.000.000
poz. 4540004-00Składki do organizacji międzynarodowych - DPB5.145.000
poz. 4540005-00Składki do organizacji międzynarodowych - DNZiPCz15.855.000
poz. 4590167-00kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych4.400.000
poz. 4610030-00koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego600.000
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.