B.I.LP.2018.10.154

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2018 r.

DECYZJA Nr 157
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie"

OE.7160.10.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" w następujący sposób:
1. Odwołuję ze składu rady następujące osoby:
a) Pana Radosława Jędrala - byłego Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
b) Panią Beatę Sielewicz - byłą Regionalną Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
2. Powołuję w skład rady następujące osoby:
a) Pana Wojciecha Wdowika - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
b) Pana Arkadiusza Iwaniuka - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.
§  2.  Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie", powołanej Decyzją nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2018 r., nie ulega innym zmianom.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".