Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.188

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), a także § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 493), zarządza się, co następuje:
§  1.  Odwołuje się Annę Oleś ze składu Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołanej zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 137).
§  2.  Powołuje się Jagodę Pospiech - Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku, do składu Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołanej zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
§  3.  W zarządzeniu nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Piotr Birycki

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2) Jacek Gromada

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Dorota Hadryan

Specjalistyczny Urząd Górniczy;

4) Bolesław Kubit

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

5) Sylwia Liber

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

6) Joanna Łosińska-Wróblewska

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

7) Jerzy Nycz

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

8) Mirosław Pawlica

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9) Mirosław Perlitius

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

10) Jagoda Pospiech

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

11) Lucyna Skrobot

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

12) Jan Sroka

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.".

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.