Zmiana składu osobowego Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.3.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2002 r.

DECYZJA Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się prof. dr. hab. inż. Tadeusza Majcherczyka w skład Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, powołanej decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 10).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.