Zmiana składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w... - OpenLEX

Zmiana składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.16.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 50
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się na Przewodniczącego Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju, powołanej decyzją nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 67, 68, 71 i Nr 13, poz. 80), mgr. inż. Wojciecha Magierę - Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, dotychczasowego Członka tej Komisji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.