Dz.Urz.MEN.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmiany siedziby Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Na podstawie art. 89 ust. 1, 8 i 9 w związku z art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.  Siedzibę Polonijnego Centrum Nauczycielskiego przy ul. 3 Maja 18/5a w Lublinie zmienia się na ul. Kielecką 43 w Warszawie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).