Zmiana regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

REGULAMIN Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 listopada 2015 r.
zmieniający regulamin w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111) ustala się, co następuje:
§  1.
W regulaminie nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (Dz. Urz. KGSG poz. 29, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

"4. Koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu stanowią koszty działalności Komendy Głównej.";

2)
w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po podpisaniu umowy Pracodawca przekazuje jeden egzemplarz do Biura Finansów celem przekazania środków finansowych pracownikowi, któremu udzielono pożyczki na wskazany rachunek bankowy lub do wypłaty w kasie.";

3)
w załączniku nr 10 do regulaminu:
a)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia Komendę Główną do potrącania należnych rat, wraz z odsetkami, o których mowa w § 1 ust. 2, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę.",

b)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

1) egzemplarz nr 1 - Pożyczkobiorca,

2) egzemplarz nr 2 - Biuro Finansów.".

§  2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.