NFZ.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 400 000 tys. zł.
§  2.  Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2018 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2018 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 400 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 400 000 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)79 652 78879 652 788-100,00%
1.1od ZUS76 344 50176 344 501-100,00%
1.2od KRUS3 308 2873 308 287-100,00%
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)00--
2.1w stosunku do ZUS00--
2.2w stosunku do KRUS00--
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)150 000150 000-100,00%
3.1od ZUS150 000150 000-100,00%
3.2od KRUS00--
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)155 882155 882-100,00%
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS152 989152 989-100,00%
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS2 8932 893-100,00%
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy26 14826 148-100,00%
APrzychody netto z działalności

(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4

83 478 69483 478 694-100,00%
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji241 860241 860-100,00%
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych8 3058 305-100,00%
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy1 566 3431 566 343-100,00%
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego2 041 4282 041 428-100,00%
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)84 206 68684 606 686400 000100,48%
B1Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną00--
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)81 463 65381 863 653400 000100,49%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 705 04710 942 554237 507102,22%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 795 7924 796 7921 000100,02%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:42 486 09742 533 00046 903100,11%
B2.3.1programy lekowe, w tym:3 732 7953 732 795-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 377 1203 377 120-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 491 7841 491 784-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii699 775699 775-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 877 6952 877 695-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 555 8592 556 659800100,03%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 632 1641 633 1641 000100,06%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna739 325739 625300100,04%
B2.8leczenie stomatologiczne1 868 6991 868 699-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe690 043690 043-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny51 61451 614-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu192 496192 496-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 166 5502 168 3501 800100,08%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 206 2691 208 7692 500100,21%
B2.14refundacja, z tego:8 396 1418 437 53841 397100,49%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 358 2238 399 62041 397100,50%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy23 13023 130-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy14 78814 788-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji668 390668 390-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:066 79366 793-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy066 79366 793-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych197 523197 523-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej75 00075 000-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy14 97714 977-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy143 972143 972-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie8 3058 305-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego2 041 4282 041 428-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy693 300693 300-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)12 473 03612 581 226108 190100,87%
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)-727 992-1 127 992-400 000154,95%
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)785 873785 873-100,00%
D1zużycie materiałów i energii25 75725 757-100,00%
D2usługi obce193 517193 517-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego:5 0495 049-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:679679-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości676676-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego713713-100,00%
D3.3VAT1919-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2 9972 997-100,00%
D3.6inne641641-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:358 599358 599-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 4991 499-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:81 31781 317-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych61 40061 400-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy8 6038 603-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia11 31411 314-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych114 861114 861-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne6 7236 723-100,00%
EPozostałe przychody439 487439 487-100,00%
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)230 045230 045-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 2321 232-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych97 97697 976-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty130 837130 837-100,00%
GPrzychody finansowe (G1 + G2)62 82762 827-100,00%
G1odsetki uzyskane z lokat48 58948 589-100,00%
G2inne przychody finansowe14 23814 238-100,00%
HKoszty finansowe58 40458 404-100,00%
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)-1 300 000-1 700 000-400 000130,77%
JPRZYCHODY - ogółem84 136 89084 136 890-100,00%
KKOSZTY - ogółem85 436 89085 836 890400 000100,47%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)743 390743 390-100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna00--
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna00--
B2.3leczenie szpitalne, w tym:00--
B2.3.1programy lekowe, w tym:00--
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi00--
B2.3.2chemioterapia, w tym:00--
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień00--
B2.5rehabilitacja lecznicza00--
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej00--
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna00--
B2.8leczenie stomatologiczne00--
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny00--
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu00--
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie00--
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji00--
B2.14refundacja, z tego:00--
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę00--
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy00--
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy00--
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji668 390668 390-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej75 00075 000-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)00--
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)249 320249 320-100,00%
D1zużycie materiałów i energii4 1894 189-100,00%
D2usługi obce118 855118 855-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego1 0241 024-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:100100-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości100100-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego9494-100,00%
D3.3VAT1717-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON452452-100,00%
D3.6inne361361-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:46 58546 585-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe443443-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:11 23011 230-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych8 0088 008-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 1431 143-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia2 0792 079-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych65 01665 016-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne2 3712 371-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)48 68248 682-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept875875-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 1801 180-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty46 62746 627-100,00%
HKoszty finansowe19 95019 950-100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)80 720 26381 120 263400 000100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 705 04710 942 554237 507102,22%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 795 7924 796 7921 000100,02%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:42 486 09742 533 00046 903100,11%
B2.3.1programy lekowe, w tym:3 732 7953 732 795-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 377 1203 377 120-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 491 7841 491 784-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii699 775699 775-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 877 6952 877 695-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 555 8592 556 659800100,03%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 632 1641 633 1641 000100,06%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna739 325739 625300100,04%
B2.8leczenie stomatologiczne1 868 6991 868 699-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe690 043690 043-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny51 61451 614-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu192 496192 496-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 166 5502 168 3501 800100,08%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 206 2691 208 7692 500100,21%
B2.14refundacja, z tego:8 396 1418 437 53841 397100,49%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 358 2238 399 62041 397100,50%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy23 13023 130-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy14 78814 788-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:066 79366 793-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy066 79366 793-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych197 523197 523-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy14 97714 977-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy143 972143 972-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie8 3058 305-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego2 041 4282 041 428-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy693 300693 300-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)12 473 03612 581 226108 190100,87%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)536 553536 553-100,00%
D1zużycie materiałów i energii21 56821 568-100,00%
D2usługi obce74 66274 662-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego4 0254 025-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:579579-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości576576-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego619619-100,00%
D3.3VAT22-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2 5452 545-100,00%
D3.6inne280280-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:312 014312 014-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 0561 056-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:70 08770 087-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych53 39253 392-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy7 4607 460-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia9 2359 235-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych49 84549 845-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne4 3524 352-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)181 363181 363-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept357357-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych96 79696 796-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty84 21084 210-100,00%
HKoszty finansowe38 45438 454-100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)6 063 5996 093 68430 085100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna765 250795 33530 085103,93%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna404 979404 979-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 167 8863 167 886-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:303 881303 881-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi276 532276 532-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:113 295113 295-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii53 52153 521-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień240 118240 118-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza197 107197 107-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej138 952138 952-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna72 08172 081-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne123 104123 104-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe68 72368 723-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 8924 892-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 47415 474-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie139 923139 923-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji99 43799 437-100,00%
B2.14refundacja, z tego:605 200605 200-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę602 700602 700-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 3001 300-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 2001 200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 32115 321-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100100-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy5 0525 052-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie1 1901 190-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego153 012153 012-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy54 36354 363-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)935 253935 253-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)37 88137 881-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 5091 509-100,00%
D2usługi obce4 9114 911-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego359359-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5555-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5555-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego6868-100,00%
D3.3VAT11-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON233233-100,00%
D3.6inne22-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:22 42522 425-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 0295 029-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 7483 748-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy449449-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia832832-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 4473 447-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne201201-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)14 41314 413-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych9 0089 008-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty5 4055 405-100,00%
HKoszty finansowe1 2531 253-100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 315 0794 336 50721 428100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna589 824601 32411 500101,95%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna224 271224 271-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 264 1902 270 0185 828100,26%
B2.3.1programy lekowe, w tym:186 496186 496-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi169 352169 352-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:70 15570 155-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii36 19536 195-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień154 572154 572-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza122 864123 664800100,65%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej73 88274 382500100,68%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna47 36047 660300100,63%
B2.8leczenie stomatologiczne100 887100 887-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe38 00238 002-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 9102 910-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 87011 870-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie112 270112 270-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji58 82061 3202 500104,25%
B2.14refundacja, z tego:496 133496 133-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę495 000495 000-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600600-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy533533-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych11 90711 907-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy200200-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy5 1175 117-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego118 804118 804-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy40 04240 042-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)701 680701 680-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)33 02433 024-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 6601 660-100,00%
D2usługi obce5 2175 217-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego302302-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:8282-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości8282-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego3030-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON180180-100,00%
D3.6inne1010-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:15 81215 812-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 5453 545-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 6472 647-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy306306-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia592592-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 0706 070-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne418418-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)23 01723 017-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 99013 990-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty9 0279 027-100,00%
HKoszty finansowe6 9006 900-100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 519 4774 541 99622 519100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna568 716568 716-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna226 394226 394-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 422 7042 445 22322 519100,93%
B2.3.1programy lekowe, w tym:194 078194 078-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi174 376174 376-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:98 08598 085-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii44 31944 319-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień176 108176 108-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza132 500132 500-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej92 73092 730-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna32 41332 413-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne129 071129 071-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe43 46543 465-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 5133 513-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 30010 300-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie126 238126 238-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji61 07761 077-100,00%
B2.14refundacja, z tego:473 388473 388-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę470 488470 488-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 2002 200-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy700700-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 96815 968-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy600600-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy4 2924 292-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego122 048122 048-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy36 54636 546-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)692 083692 083-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 96925 969-100,00%
D1zużycie materiałów i energii933933-100,00%
D2usługi obce3 1173 117-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego271271-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3232-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3232-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON225225-100,00%
D3.6inne1414-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 49916 499-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144144-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 6993 699-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 8342 834-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy405405-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia460460-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 2061 206-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne244244-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)9 3709 370-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 0005 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty4 3704 370-100,00%
HKoszty finansowe500500-100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 060 0672 070 30710 240100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna283 253289 7536 500102,29%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna125 370125 370-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 060 7991 064 5393 740100,35%
B2.3.1programy lekowe, w tym:85 28085 280-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi78 00778 007-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:39 49139 491-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii15 94015 940-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień100 085100 085-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza60 73660 736-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej36 36936 369-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna18 99218 992-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne39 38039 380-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 40014 400-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 8431 843-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 5815 581-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie60 37960 379-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji32 35432 354-100,00%
B2.14refundacja, z tego:206 550206 550-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę206 000206 000-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy350350-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych8 9138 913-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy4 0634 063-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego70 95670 956-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy16 09216 092-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)300 497300 497-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 68117 681-100,00%
D1zużycie materiałów i energii829829-100,00%
D2usługi obce2 1732 173-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego8080-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1515-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1515-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4141-100,00%
D3.6inne2424-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:9 5249 524-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 1912 191-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 6341 634-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy233233-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia324324-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 6002 600-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne284284-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 4437 443-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych4 7754 775-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 6682 668-100,00%
HKoszty finansowe2 8782 878-100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)5 506 4205 533 76727 347100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna720 426734 42614 000101,94%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna286 431286 431-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 991 2682 991 268-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:279 547279 547-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi251 100251 100-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:103 342103 342-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii41 88541 885-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień189 456189 456-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza140 767140 767-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej82 01382 013-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna39 41139 411-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne123 507123 507-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe44 00044 000-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 5062 506-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 33812 338-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie153 441153 441-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji78 35478 354-100,00%
B2.14refundacja, z tego:615 883629 23013 347102,17%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę614 170627 51713 347102,17%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy889889-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy824824-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych14 39814 398-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy12 22112 221-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie1 1781 178-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego132 940132 940-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy52 07052 070-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)908 868922 21513 347101,47%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)33 12933 129-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 2791 279-100,00%
D2usługi obce5 3945 394-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego273273-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1111-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1111-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1010-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON248248-100,00%
D3.6inne44-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:19 22019 220-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe9090-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 3104 310-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 3003 300-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy471471-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia539539-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 3702 370-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne283283-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)19 49919 499-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych14 33014 330-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty5 1695 169-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)7 029 9977 064 80934 812100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna974 0601 000 66026 600102,73%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna405 112405 112-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 584 0323 584 032-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:340 187340 187-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi310 608310 608-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:99 59499 594-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii50 15250 152-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień220 530220 530-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza244 921244 921-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej177 964177 964-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna72 49572 495-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne204 320204 320-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe54 40054 400-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 8761 876-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu13 58213 582-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie238 755238 755-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji92 29592 295-100,00%
B2.14refundacja, z tego:727 678727 678-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę723 678723 678-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 0003 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:08 2128 212-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy08 2128 212-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych274274-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy700700-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy17 00317 003-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie915915-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego164 652164 652-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy59 31759 317-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 088 4381 096 6508 212100,75%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)45 86245 862-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 7901 790-100,00%
D2usługi obce5 9615 961-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego296296-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2525-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2525-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5555-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON155155-100,00%
D3.6inne6161-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:24 29524 295-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2424-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 4545 454-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 1704 170-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy595595-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia689689-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych7 7507 750-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne316316-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)18 36018 360-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych11 15011 150-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty7 2107 210-100,00%
HKoszty finansowe5 2455 245-100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)11 864 64611 923 06658 420100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 607 6071 607 607-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna603 949603 949-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:6 553 7716 553 771-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:570 026570 026-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi514 286514 286-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:238 686238 686-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii110 811110 811-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień411 410411 410-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza459 462459 462-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej207 449207 449-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna88 37188 371-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne220 314220 314-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe102 936102 936-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 5988 598-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu25 49625 496-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie231 501231 501-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji180 589180 589-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 131 9841 144 58112 597101,11%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 124 3781 136 97512 597101,12%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 0583 058-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy4 5484 548-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:045 82345 823-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy045 82345 823-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 9921 992-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy29 21729 217-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie1 2371 237-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego254 306254 306-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy102 131102 131-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 757 0811 815 50158 420103,32%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)71 88071 880-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 0732 073-100,00%
D2usługi obce12 43612 436-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego238238-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2020-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2020-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1212-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON203203-100,00%
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:44 27344 273-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe7171-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 9179 917-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 6027 602-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 0851 085-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2301 230-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 5392 539-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne404404-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)17 14717 147-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych7 0507 050-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty10 09710 097-100,00%
HKoszty finansowe5 4005 400-100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)1 941 0411 950 6949 653100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna256 693266 1469 453103,68%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna102 119102 119-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 017 6431 017 843200100,02%
B2.3.1programy lekowe, w tym:85 31085 310-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi78 26878 268-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:33 25833 258-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii14 94814 948-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień73 38673 386-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza57 94957 949-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej60 11360 113-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna21 18421 184-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne42 24342 243-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe13 00013 000-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 3291 329-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu3 8693 869-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie51 60351 603-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji32 10032 100-100,00%
B2.14refundacja, z tego:193 080193 080-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę192 210192 210-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy650650-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy220220-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych13 15213 152-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy498498-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy1 0801 080-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie350350-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego57 73857 738-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy19 85819 858-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)286 296286 296-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 03017 030-100,00%
D1zużycie materiałów i energii845845-100,00%
D2usługi obce2 4652 465-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego174174-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:00--
D3.1.1podatek od nieruchomości00--
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego88-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON160160-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:9 7029 702-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2121-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 1672 167-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 6651 665-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy233233-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia269269-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 4881 488-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne189189-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 3022 302-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych563563-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 7391 739-100,00%
HKoszty finansowe194194-100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 281 2854 302 58721 302100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna565 261586 56321 302103,77%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna251 643251 643-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 238 1352 238 135-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:190 701190 701-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi173 541173 541-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:79 52579 525-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii36 03636 036-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień134 535134 535-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza166 560166 560-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej128 512128 512-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna48 79748 797-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne118 135118 135-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe37 77037 770-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 2863 286-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 5408 540-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie99 57499 574-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji61 45461 454-100,00%
B2.14refundacja, z tego:406 610406 610-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę402 865402 865-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 6752 675-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0701 070-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych3 7913 791-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy200200-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy8 4828 482-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie412412-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego119 082119 082-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy33 90933 909-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)616 187616 187-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)26 52926 529-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 3811 381-100,00%
D2usługi obce2 8812 881-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego122122-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2828-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2828-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4444-100,00%
D3.6inne3737-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:15 00715 007-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1010-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 3653 365-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 5762 576-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy368368-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia421421-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 5003 500-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne273273-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)5 8935 893-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 0002 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty3 8933 893-100,00%
HKoszty finansowe200200-100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 421 4452 433 46712 022100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna324 000326 3002 300100,71%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna152 587153 5871 000100,66%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 289 3931 295 8156 422100,50%
B2.3.1programy lekowe, w tym:91 50091 500-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi83 50183 501-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:45 96045 960-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii24 25024 250-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień84 31484 314-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza68 77568 775-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej40 22240 722500101,24%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna23 06823 068-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne63 22663 226-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 50020 500-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 9151 915-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu4 6544 654-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie72 20174 0011 800102,49%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji34 42534 425-100,00%
B2.14refundacja, z tego:222 700222 700-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę221 000221 000-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 2001 200-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy500500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych4 3554 355-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy15 11015 110-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie193193-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego76 10376 103-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy21 87921 879-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)330 451330 451-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 58417 584-100,00%
D1zużycie materiałów i energii595595-100,00%
D2usługi obce1 2721 272-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego226226-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1919-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1919-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego7676-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON125125-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:10 66810 668-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 4202 420-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 8311 831-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy262262-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia327327-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 2532 253-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne150150-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 8772 877-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych400400-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 4772 477-100,00%
HKoszty finansowe384384-100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 694 6444 717 83823 194100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna666 715674 7158 000101,20%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna308 295308 295-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 394 7052 400 8996 194100,26%
B2.3.1programy lekowe, w tym:243 518243 518-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi223 399223 399-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:86 52886 528-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii48 36448 364-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień182 317182 317-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza135 671135 671-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej59 21859 218-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna44 47844 478-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne113 266113 266-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe32 00032 000-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 7391 739-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 14511 145-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie125 994125 994-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji67 72167 721-100,00%
B2.14refundacja, z tego:535 168536 6681 500100,28%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę533 471534 9711 500100,28%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy931931-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy766766-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:07 5007 500-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy07 5007 500-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych10 00810 008-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5050-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy6 1546 154-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie200200-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego115 289115 289-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy42 65142 651-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)806 931815 9319 000101,12%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)32 65332 653-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 4861 486-100,00%
D2usługi obce3 4453 445-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego149149-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:4545-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości4545-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego3939-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4343-100,00%
D3.6inne2222-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:20 60720 607-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 6904 690-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 5383 538-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy505505-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia647647-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 9991 999-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne277277-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 6164 616-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5757-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 0501 050-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty3 5093 509-100,00%
HKoszty finansowe950950-100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)9 810 4149 858 84248 428100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 251 9631 300 39148 428103,87%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna676 712676 712-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:5 028 8835 028 883-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:452 946452 946-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi404 960404 960-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:177 079177 079-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii81 43781 437-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień359 048359 048-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza303 319303 319-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej277 702277 702-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna88 18788 187-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne204 744204 744-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe74 10574 105-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny6 2256 225-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu29 86829 868-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie247 701247 701-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji175 534175 534-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 040 2211 040 221-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 037 0741 037 074-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 2372 237-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy910910-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych30 88930 889-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 9001 900-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy13 41313 413-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie916916-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego220 110220 110-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy80 30880 308-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 526 6181 526 618-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)68 61168 611-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 4792 479-100,00%
D2usługi obce9 1079 107-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego475475-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:130130-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości130130-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1010-100,00%
D3.3VAT11-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON310310-100,00%
D3.6inne2424-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:40 93040 930-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250250-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 1759 175-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 0217 021-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 0031 003-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 1511 151-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 1366 136-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne309309-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)17 42117 421-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept250250-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 6002 600-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty14 57114 571-100,00%
HKoszty finansowe1 5501 550-100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 677 2212 690 58213 361100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna326 618339 97913 361104,09%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna162 218162 218-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 433 8761 433 876-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:123 552123 552-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi110 152110 152-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:58 60358 603-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 10327 103-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień90 01490 014-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza90 20590 205-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej60 43060 430-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna31 98531 985-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne67 04867 048-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe27 06527 065-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 6601 660-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 0796 079-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie63 30263 302-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji38 94038 940-100,00%
B2.14refundacja, z tego:265 706265 706-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę264 916264 916-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy590590-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych7 1807 180-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy529529-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy4 3664 366-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie865865-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego62 81262 812-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy24 56224 562-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)402 961402 961-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)18 00718 007-100,00%
D1zużycie materiałów i energii632632-100,00%
D2usługi obce2 2152 215-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego6161-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:77-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości77-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1717-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2020-100,00%
D3.6inne1717-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:11 60111 601-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe3636-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 6032 603-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 9921 992-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy285285-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia326326-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych710710-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne185185-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)12 05812 058-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych7 4667 466-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty4 5924 592-100,00%
HKoszty finansowe1 7121 712-100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 800 9062 814 85913 953100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna375 244375 244-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna167 751167 751-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 480 1061 480 106-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:111 144111 144-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi100 519100 519-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:47 39547 395-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii21 53021 530-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień104 451104 451-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza80 32180 321-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej46 81146 811-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna23 58023 580-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne80 44580 445-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe21 29521 295-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 9252 925-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 0046 004-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie67 28567 285-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji39 48639 486-100,00%
B2.14refundacja, z tego:283 372297 32513 953104,92%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę281 602295 55513 953104,95%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5201 520-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy250250-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 05715 057-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy208208-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy6 5656 565-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego102 236102 236-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy23 71023 710-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)405 421419 37413 953103,44%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)20 94420 944-100,00%
D1zużycie materiałów i energii629629-100,00%
D2usługi obce3 0993 099-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego171171-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3131-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2828-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1111-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON126126-100,00%
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:12 33312 333-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe3030-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 7512 751-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 1192 119-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy302302-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia330330-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 8221 822-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne139139-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)6 0616 061-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 9243 924-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 1372 137-100,00%
HKoszty finansowe342342-100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)7 238 9877 274 96535 978100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna970 0001 005 97835 978103,71%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna496 118496 118-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 722 5513 722 551-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:339 279339 279-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi306 369306 369-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:139 738139 738-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii65 73465 734-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień250 186250 186-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza204 535204 535-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej97 42197 421-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna67 16267 162-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne153 815153 815-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe68 20068 200-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 8093 809-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu19 26319 263-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie214 054214 054-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji104 021104 021-100,00%
B2.14refundacja, z tego:811 070811 070-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę808 070808 070-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych46 31046 310-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5 0005 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy5 4725 472-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie334334-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego160 576160 576-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy55 83455 834-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 183 1731 183 173-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)46 90746 907-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 4142 414-100,00%
D2usługi obce8 1498 149-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego567567-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5353-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5353-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego246246-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON262262-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:24 86824 868-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123123-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 5765 576-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 2704 270-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy609609-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia697697-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 8034 803-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne530530-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)18 29718 297-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5050-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 49013 490-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty4 7574 757-100,00%
HKoszty finansowe5 8865 886-100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2018 rokPlan

po zmianie

Różnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)3 495 0353 512 29317 258100,5%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna459 417469 41710 000102,18%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna201 843201 843-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 836 1551 838 1552 000100,11%
B2.3.1programy lekowe, w tym:135 350135 350-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi122 150122 150-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:61 05061 050-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 55027 550-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień107 165107 165-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza90 16790 167-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej52 37652 376-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna19 76119 761-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne85 19485 194-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe30 18230 182-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 5882 588-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 4338 433-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie162 329162 329-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji49 66249 662-100,00%
B2.14refundacja, z tego:381 398381 398-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę380 601380 601-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy430430-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy367367-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:05 2585 258-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy05 2585 258-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 0002 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy6 3656 365-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie515515-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego110 764110 764-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy30 02830 028-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)531 098536 3565 258100,99%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)22 86222 862-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 0341 034-100,00%
D2usługi obce2 8202 820-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego261261-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2626-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2626-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego2424-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON170170-100,00%
D3.6inne4141-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:14 25014 250-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe5757-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 1953 195-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 4452 445-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy349349-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia401401-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 1521 152-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne150150-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 5892 589-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 5892 589-100,00%
HKoszty finansowe6060-100,00%