Dziennik resortowy

NFZ.2018.91

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 1 300 000 tys. zł.
§  2.  Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2018 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2018 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1 300 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zwiększonego dostępu w IV kw. 2018 r. do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532),
- uzupełnienie finansowania skutków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
- uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932),
- indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 1 300 000 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie