Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.37.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2011/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 sierpnia 2011 r., zwiększa się pozycję B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 594.278 tys. zł.
§  2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808 oraz Nr 171, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK