Zmiana oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów... - OpenLEX

Zmiana oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.1.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany oraz uzupełnienia załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

OR-021-8/2007

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje.

§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadzam następujące zmiany oraz uzupełnienia:

1. W spisie treści, w części IV.3. skreśla się pkt 26 w następującym brzmieniu: "26. Stanowisko ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Lasach Państwowych - 58".

2. W § 7, pkt 1 skreśla się lit. "m" w następującym brzmieniu:

"m) stanowisko ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Lasach Państwowych - symbol DK".

3. Skreśla się § 51d;

4. Ze schematu organizacyjnego DGLP usuwa się fragment opisany jako stanowisko ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Lasach Państwowych [DK]".

5. W spisie treści, w części IV.3. skreśla się pkt 1 w następującym brzmieniu:

"1. Stanowisko ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych - 15".

6. W § 7, pkt 1 skreśla się lit. "a" w następującym brzmieniu:

"a) stanowisko ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych - symbol GP".

7. W § 8, ust. 1 skreśla się pkt 1 w brzmieniu:

"1) stanowiskiem ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych kieruje główny specjalista - główny analityk Lasów Państwowych".

8. W § 9, ust. 1 skreśla się ust. 1 w brzmieniu:

"1. Szczegółowy zakres zadań oraz sposób działania stanowiska ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych określa odrębne zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych".

9. Skreśla się § 30.

10. Ze schematu organizacyjnego DGLP usuwa się fragment opisany jako "stanowisko ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych [GP]".

11. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych kieruje dyrektor generalny Lasów Państwowych przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej,

2) zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu, organizacji i rozwoju,

3) głównego księgowego Lasów Państwowych";

12. W § 7 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:

"3) zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu, organizacji i rozwoju - symbol [O]".

a) Wydział Marketingu i Promocji Produktów Leśnych - symbol OM,

b) Wydział Organizacji i Rozwoju - symbol OR,

c) Wydział Informatyki - symbol OI,

d) Zespół ds. Zamówień Publicznych - symbol OZ,

e) Wydział Logistyki - symbol OL".

13. W związku z utworzeniem pionu zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu, organizacji i rozwoju z włączeniem do tego pionu komórek organizacyjnych wymienionych wyżej w punkcie 12 - wykreśla się: w § 7, pkt 1 podpunkty "j", "k" oraz w § 7, pkt 2 podpunkty "g", "h", "j".

14. W § 7 określenie "Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - symbol GD" zmienia się na: "Sekretariat Dyrektora Generalnego - symbol GD".

15. Zmienia się podległość stanowiska ds. BHP - symbol ZB, które wyłącza się z § 7, pkt 2 oraz włącza się do § 7, pkt 1 - z symbolem GB.

§  2.
Zmiany, o których mowa w § 1, pod względem skutków prawnych oznaczają likwidację z dniem wejścia niniejszego zarządzenia w życie wewnętrznych komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pn.: "stanowisko ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Lasach Państwowych oraz "stanowisko ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych".
§  3.
Aktualny schemat organizacyjny, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1, przedstawia załącznik do zarządzenia.
§  4.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

1. Zarządzenie nr 78 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: OR-013-9/05);

2. Zarządzenie nr 79 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań oraz sposobu działania stanowiska ds. prognoz, analiz i doskonalenia systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych (znak: OR-013-10/05);

3. Zarządzenie nr 52 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 19 września 2007 r. w sprawie zmiany oraz uzupełnienia załącznika do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: OR-021-7/2007).

§  5.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycją 5 g) tego wykazu.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DGLP