Zmiana obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Lublinie i Warszawie. - OpenLEX

Zmiana obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Lublinie i Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.53

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Lublinie i Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1 , zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Przygotowanie i realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej SI9 Białystok - Lubartów na:
1)
odcinku granica woj. podlaskiego - Łosice - granica woj. lubelskiego w zakresie zadania odcinek granica woj. podlaskiego - Łosice - granica woj. lubelskiego,
2)
odcinku granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów węzeł "Lubartów Północ" w zakresie zadań:
a)
granica woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (początek obwodnicy),
b)
Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni),
c)
Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł "Radzyń 2"),
d)
Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)

- przebiegającej poza terenem województwa świętokrzyskiego, przez tereny województw lubelskiego i mazowieckiego, będącej w granicach właściwości Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, zwanego dalej "Oddziałem GDDKiA w Lublinie" oraz Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, powierza się Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, zwanemu dalej "Oddziałem GDDKiA w Kielcach".

2. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 1 na rzecz Oddziału GDDKiA w Kielcach, obejmuje:
1)
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami na poszczególnych odcinkach, zawarcie umów z wykonawcami wybranymi w tych postępowaniach oraz realizację tych umów;
2)
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków po otrzymaniu Koncepcji Programowej przekazanej przez Oddział GDDKiA w Lublinie, zawarcie umów z wykonawcami wybranymi w tych postępowaniach oraz realizację tych umów;
3)
inne, poza wymienionymi w pkt 1 i 2, działania niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji na odcinkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  2. 
1. 
Oddział GDDKiA w Lublinie jest obowiązany w zakresie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, do dokonania wszelkich czynności związanych z etapem przygotowania Koncepcji Programowej wraz z jej odbiorem, w tym na podstawie zarządzenia Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa podlaskiego - Łosice - granica województwa lubelskiego.
2. 
Oddział GDDKiA w Lublinie, z dniem zakończenia wszelkich czynności, o których mowa w ust. 1, przekaże Koncepcję Programową do Oddziału GDDKiA w Kielcach.
3. 
W przypadku, gdy na etapie sporządzania Koncepcji Programowej zostaną zidentyfikowane zanieczyszczenia powierzchni ziemi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), Oddział GDDKiA w Lublinie, w ramach prawa opcji, zleci wykonawcy Koncepcji Programowej przeprowadzenie badań, o których mowa w tym rozporządzeniu i sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań. Dokumentacja z wykonanych badań jest, niezwłocznie po jej odebraniu, przekazywana do Oddziału GDDKiA w Kielcach.
4. 
Oddział GDDKiA w Lublinie zobowiązany jest do współpracy z Oddziałem GDDKiA w Kielcach w zakresie przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
5. 
Z dniem zakończenia wszelkich czynności, o których mowa ust. 1 i 3, traci moc zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa podlaskiego - Łosice - granica województwa lubelskiego.
§  3. 
Oddział GDDKiA w Kielcach wykonuje powierzone zadania, o których mowa w § 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także w ramach przekazanych środków finansowych.
§  4. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich związane z wykonywaniem powierzonych zadań, o których mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Kielcach.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządzeniem Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.