Zmiana obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz Poznaniu. - OpenLEX

Zmiana obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2017.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz Poznaniu

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
Celem poprawy efektywności i skuteczności wykonywania zadań zarządcy drogi, po oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, powierzam Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, zwanemu dalej "Oddziałem GDDKiA w Bydgoszczy", wykonywanie zadań zarządcy drogi krajowej nr 5 na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego do węzła "Mieleszyn" (bez węzła "Mieleszyn") o długości 0,776 km, zlokalizowanym na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Poznaniu.
§  2. 
1. 
Powierzone na rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, wykonywanie zadań zarządcy odcinka drogi krajowej nr 5, o którym mowa w § 1, dotyczy w szczególności:
1)
budowy, przebudowy i remontu drogi;
2)
utrzymania i ochrony pasa drogowego;
3)
zarządzania ruchem oraz wykorzystywania drogi w sposób szczególny;
4)
prowadzenia ewidencji drogi i drogowych obiektów inżynierskich;
5)
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych statystycznych o drodze i znajdujących się w jej ciągu drogowych obiektach inżynierskich;
6)
gromadzenia i udostępniania danych w obowiązujących zasobach systemowych;
7)
organizowania i koordynacji pomiarów, określonych na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Powierzone zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz w ramach przekazanych środków finansowych.
§  3. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich, powstałe na odcinku drogi, o którym mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.