Dzienniki resortowe

NFZ.2018.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  W zarządzeniu Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3.  W zarządzeniu Nr 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  4.  W zarządzeniu Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  5.  W zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia.
§  6.  W zarządzeniu Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 29/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r., w załącznikach nr 2, 2a - 2d wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§  7.  W zarządzeniu Nr 13/2018/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§  8.  W zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna zmienionym zarządzeniem Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.:
1) w załączniku nr 2 część a i b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8a do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku nr 2 część c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8b do niniejszego zarządzenia.
§  9.  W zarządzeniu Nr 30/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zmienionym zarządzeniem Nr 35/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2018 r., w załącznikach nr 2a - 2c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§  10.  W zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§  11.  W zarządzeniu Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem Nr 53/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§  12.  W zarządzeniu Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmienionym zarządzeniem Nr 73/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§  13.  W zarządzeniu Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.
§  14.  W zarządzeniu Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zmienionego zarządzeniem Nr 59/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.
§  15.  W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.
§  16.  W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.
§  17.  W zarządzeniu Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, w załącznikach nr 2a - 2c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17a do niniejszego zarządzenia.
§  18.  W zarządzeniu Nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17b do niniejszego zarządzenia.
§  19.  W zarządzeniu Nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia.
§  20.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia.
§  21.  W zarządzeniu Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne:
1) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania z wyłączeniem § 4 ust. 2-4 oraz § 6 ust. 4 i 5 załącznika nr 2 do zarządzenia, które wchodzą w życie w dniu 14 sierpnia 2018 r.";

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia.
§  22.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w przepisach zarządzeń zmienianych w § 1-21.
§  23.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania i ujednolicenia treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie stosowania przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Wprowadzona w § 14 ust. 1 dodatkowa modyfikacja w zarządzeniu Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne ma na celu ujednolicenie terminu wejścia w życie modyfikacji będących przedmiotem niniejszego zarządzenia i ma charakter wyłącznie porządkowy.

Przedmiotowe zarządzenie nie niesie za sobą skutków finansowych i nie wymaga zmian w planie finansowym NFZ.

Zarządzenie nie podlegało opiniowaniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

zawarty w .........................................................., dnia .........................................................roku,

między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................................................................... z siedzibą: .......................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... .......................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ -

RATOWNICTWO MEDYCZNE

zawarty w ....................................................., dnia ............................................roku, pomiędzy:

Wojewodą..........................................................................., na którego rzecz i w imieniu działa Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................................... z siedzibą: ..............................................................................................(adres), reprezentowanym przez: ...................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 - 2a otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ............... r. do dnia ................. r., wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .............................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości ...........................................................................................................................zł (słownie:........................................................................................).

2a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

2) uchyla się ust. 3;
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).".

§  2.  W § 5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ -

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

zawarty w ...................................................., dnia .............................................roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ............................................................ Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................................. z siedzibą: ..................................................................................................(adres), reprezentowanym przez: ....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 - 2a otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ..................... r. do dnia ...................... r., wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ......................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości ..........................................................................................................................zł (słownie:.............................................................................................................).

2a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

2) uchyla się ust. 3;
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).".

§  2.  W § 5:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

zawarty w ........................................................., dnia .........................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ...................................................................................................... z siedzibą: .................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: .............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ..................... r. do dnia ..................... r. wynosi maksymalnie...............................zł (słownie: ............................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w Ogólnych warunkach umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.............................zł (słownie:........................................................................................).

3. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).".

§  2.  W § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ..........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w .........................................................., dnia .......................................roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą: ..................................................................................................(adres), reprezentowanym przez: ....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ............................

.......................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 5:
1) ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia .............................. r. do dnia .................. r., wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ...........................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości ...........................................................................................................................zł (słownie:................................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE,

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej (LSPB)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I (KOC I)

zawarty w .................................................................., dnia .................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ............................................................................................... z siedzibą: ............................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .................... r. do dnia ...................... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ...................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w Ogólnych warunkach umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:........................................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ -

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

zawarty w ....................................................., dnia ............................................roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą: ..................................................................................................(adres), reprezentowanym przez: ....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ....................... r. do dnia ................... r., wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości ..........................................................................................................................zł (słownie:................................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

....................................... ............................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  8a

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

- AMBOLATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE)

zawarty w ......................................................., dnia ......................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ...................................................................... z siedzibą: ............................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ....................... r. do dnia .................. r. wynosi maksymalnie....................................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  8b

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- AMBOLUTORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA, W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)

zawarty w ..........................................................., dnia .....................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................... z siedzibą: .............................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ...................... r. do dnia ......................... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .............................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 7 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  2.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

...................................... ..........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

w zakresie: Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

w zakresie: koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

zawarty w ......................................................., dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ................................................................................................ z siedzibą: ............................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ..................... r. do dnia ................... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ..............................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości..............................zł (słownie:......................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

zawarty w .................................................................., dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ............................................................................................... z siedzibą: ............................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ........................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................ r. do dnia .................. r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .............................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................zł (słownie:......................................................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 6:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

.................................... ........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

zawarty w ............................................................., dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................................................. Oddziałem Wojewódzkim w ............................................................................... z siedzibą: .............................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................... r. do dnia ................... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ................................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w Ogólnych warunkach umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:....................................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  w § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... ....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

zawarty w ......................................................, dnia .......................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ............................................................ Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................. z siedzibą: .............................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ................................................

......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................... r. do dnia .................... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 7:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  13  7  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / ....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE

zawarty w ......................................................, dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................... z siedzibą: ................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a .................................................................................................................................................. (oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,1515 i 1532), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ............................

.......................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.",

§  2.  W § 7 ust.5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

.................................. ....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

zawarty w ......................................................, dnia .......................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ............................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: .................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................ r. do dnia ................ r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .............................................zł)."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).";

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

4) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 6:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  15  8  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / ....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

zawarty w ......................................................, dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................ z siedzibą: ................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a ...................................................................................................................................... (oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515 i 1532), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ............................

.......................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 5:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.";

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5a, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

.................................. ....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ........................................................................, dnia ................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ................................................................ Oddziałem Wojewódzkim w .................................................................................... z siedzibą: ....................................................................................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:..................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .............. r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:..................................).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki, o których mowa w ust. 3 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 5:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  17a

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE/

- LECZENIE SZPITALNE -

TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA / TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU/

- LECZENIE SZPITALNE -

ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ......................................................, dnia ...........................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .......................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .............. r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 5:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  17b

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ......................................................, dnia ............................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ............................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................ z siedzibą: ................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia ................. r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.";

§  2.  W § 5:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

zawarty w ......................................................, dnia .......................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w .......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień Ogólnych warunków umów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w Ogólnych warunkach umów tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 7:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.";

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  19  9  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / ....... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE

zawarty w ......................................................, dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................... z siedzibą: ................................................................... (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a ...................................................................................................................................... (oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515 i 1532), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: ............................

.......................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................................................zł (słownie:................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 5 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.".

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

.................................. ..........................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  20

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- PROGRAMY ZDROWOTNE - W ZAKRESACH:

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

zawarty w ..........................................................., dnia ..............................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - .............................................................. Oddziałem Wojewódzkim w .......................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1.  W § 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................ r. do dnia ................ r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.".

§  2.  W § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.

5. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków."

§  3.  Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  4.  Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

..................................... .....................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

7 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 82/2018/DSOZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 2018 r.
8 Załącznik nr 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 82/2018/DSOZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 2018 r.
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12niewłaściwe skreślić
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12niewłaściwe skreślić
9 Załącznik nr 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 82/2018/DSOZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 2018 r.