Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 76
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany niektórych decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 212 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 79 i Nr 10, poz. 97) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu zamkniętego, nie nadaje się klauzuli niejawności.".

§  2. W decyzji nr 242 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 93, z 2011 r. Nr 16, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 36) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu zamkniętego, nie nadaje się klauzuli niejawności.".

§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.