Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej na "Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej"

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zmienia się nazwę Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej na "Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).