Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Muzeum Stutthof w Sztutowie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum Stutthof w Sztutowie, utworzone uchwałą Nr 62/XIII/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 12 marca 1962 r. w sprawie utworzenia Muzeum "Stutthof' w Sztutowie oraz zarządzeniem nr 59 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1966 r. w sprawie podporządkowania Muzeum Stutthof w Sztutowie Ministerstwu Kultury i Sztuki otrzymuje nazwę "Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).