Zmiana nazwy i zasad działania Przedsiębiorstwa Konfekcji Odzieżowej nr 7 w Brzegu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1987.2.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 1987 r.
w sprawie zmiany nazwy i zasad działania Przedsiębiorstwa Konfekcji Odzieżowej nr 7 w Brzegu

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 i z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przedsiębiorstwo Konfekcji Odzieżowej nr 7 w Brzegu utworzone zarządzeniem nr 72/63/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1963 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Konfekcji Odzieżowej nr 7", zmienionym zarządzeniem nr 36/69/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1969 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia niektórych przedsiębiorstw państwowych, otrzymuje nazwę "Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego w Brzegu".
§  2.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego, zwane dalej "Przedsiębiorstwem", ma siedzibę w Brzegu, przy ul. Staromiejskiej 13 (województwo opolskie).
§  3.
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest produkcja wyrobów odzieżowych, cholewek do obuwia oraz świadczenie usług produkcyjnych z zakresu odzieżownictwa.
§  4.
Organem założycielskim Przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości.
§  5.
Tracą moc przepisy § 2-10 zarządzenia nr 72/63/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1963 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Konfekcji Odzieżowej nr 7" ze zmianami wymienionymi w § 1.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1987 r.