Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu *

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Centrum Obliczeniowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, utworzonemu zarządzeniem Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. oraz zarządzeniem Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 czerwca 2002 r. nadaje się nazwę "Centrum Informatyczne Edukacji", zwane dalej "Centrum".
2. Centrum jest jednostką bezpośrednio podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.
§  2. Szczegółowy zakres działania oraz organizację Centrum określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany przez Ministra Edukacji i Nauki.
§  4. Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
§  5. Traci moc zarządzenie nr 10 ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Centrum Informatycznego Edukacji

Centrum Informatyczne Edukacji, zwane dalej "Centrum", działa na podstawie:

1) zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania;
2) zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
§  1. Centrum jest jednostką bezpośrednio podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.
§  2. Zakres działania Centrum obejmuje:
1) usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz innych jednostek organizacyjnych, w szczególności:
a) projektowanie, programowanie, uruchamianie i prowadzenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
b) zapewnienie rozwoju wdrażanych systemów informatycznych, stała ich rozbudowa i aktualizacja,
c) prowadzenie biblioteki eksploatowanych systemów i programów,
d) gromadzenie i udostępnianie danych o edukacji,
e) prowadzenie, eksploatacja i techniczna obsługa lokalnej sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego podłączonego do tej sieci;
2) prowadzenie Centralnego Banku Informacji Oświatowej, udostępnianie informacji w nim zawartych i przygotowywanie programów do aktualizacji informacji w związku ze zmianami legislacyjnymi.
§  3.
1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.
2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i kieruje jego działalnością.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Edukacji i Nauki.
4. Zastępców dyrektora zatrudnia dyrektor Centrum.
§  4.
1. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum.
2. W ramach Centrum Dyrektor może tworzyć zakłady, działy i pracownie jako wyodrębnione komórki organizacyjne.
§  5. Szczegółową strukturę oraz szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Ministra Edukacji i Nauki.
* Z dniem 15 października 2009 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie dotyczącym nadania statutu Centrum Informatycznego Edukacji, zgodnie z § 2 zarządzenia nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji (Dz.Urz.MEN.10.1.4).