Zmiana "Instrukcji działania zespołów ochrony lasu", stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów... - OpenLEX

Zmiana "Instrukcji działania zespołów ochrony lasu", stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2008 r.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany "Instrukcji działania zespołów ochrony lasu", stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2008 r.

ZO.0210.2.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu, uwzględniając § 6 ust. 1 oraz § 41 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. (OR.012.4.2018), zarządzam, co następuje.

§  1. 
W "Instrukcji działania zespołów ochrony lasu", stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji działania zespołów ochrony lasu (ZO-010-1-2/2008), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ZOL tworzy lub likwiduje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej.",

b)
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Filie tworzy lub likwiduje, na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Dyrektor Generalny LP.";

2)
w § 3:
a)
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ZOL kieruje kierownik, zatrudniony na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.",

b)
ustępy 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Pracowników ZOL, na wniosek jego kierownika, zatrudnia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej.

6. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, może doraźnie, na czas określony, zwiększyć zakres uprawnień kierownika ZOL. Zwiększenie uprawnień wymaga formy pisemnej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.