Zmiana i ustalenie tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie trybu zawierania porozumienia ustalającego w Lasach Państwowych... - OpenLEX

Zmiana i ustalenie tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie trybu zawierania porozumienia ustalającego w Lasach Państwowych przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.3.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2001 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 listopada 1999 r. (znak: G-0130-02 p. 347) w sprawie trybu zawierania porozumienia ustalającego w Lasach Państwowych przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

G-0130-02 p. 347

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w związku z § 6 Statutu, o którym mowa powyżej, a także w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 95.1.2 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§  1.
Zarządzeniu nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r., zmienionemu Zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2000 r. nadaje się następujący tytuł: "w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe."
§  2.
Ustępowi 1, § 1 Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r., zmienionego Zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2000 r. nadaje się następującą treść: "1. W Lasach Państwowych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych LP, o których mowa w § 3, maksymalną wartość przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustala się dla całego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako podmiotu gospodarki narodowej, prowadzącego działalność gospodarczą; przy korzystaniu z możliwości, stworzonej art. 4, ust. 3a ww. ustawy, w Lasach Państwowych przewiduje się zawieranie przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych porozumienia z przedstawicielstwem związków zawodowych, działających w Lasach Państwowych".
§  3.
Ustępowi 2, § 2 nadaje się następujące brzmienie:

"2. W wypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nie działa żadna z ww. organizacji związkowych - przedstawicielstwo załogi tej jednostki może, z wymaganej z mocy niniejszego zarządzenia inspiracji kierownika jednostki organizacyjnej LP lub z własnej inicjatywy, przekazać za pośrednictwem tego kierownika upoważnienie do negocjowania porozumienia wskazanej w upoważnieniu ww. krajowej strukturze związków zawodowych".

§  4.
1.
Ustępowi 1, § 3 Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r., zmienionego Zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2000 r., nadaje się następującą treść:

"1. W wypadku braku upoważnienia ze strony kierownika danej jednostki organizacyjnej dla dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub/oraz dla odpowiedniego przewodniczącego krajowej struktury związków zawodowych ze strony choćby jednej z ww. organizacji związkowych działających w tej jednostce - w jednostce tej zawierane jest porozumienie, o którym mowa w art. 4, ust. 1 ww. ustawy; w wypadku, jeśli ww. porozumienie nie zostanie zawarte, kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w terminie do 10 marca danego roku wydaje zarządzenie, ustalające przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kierowanej jednostce organizacyjnej LP".

2.
W ustępie 2, § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po słowie "Porozumienie" dodaje się słowa "lub zarządzenie";
2)
słowa "o których mowa" skreśla się, zastępując je słowami "o których mowa";
3)
słowo "powinno" skreśla się, zastępując je słowem "powinny";
4)
skreśla się kropkę kończącą ustęp 2 i dodaje słowa: "z zachowaniem drogi służbowej".
3.
Ustępowi 3, § 3 nadaje się następujące brzmienie:

"W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w których nie działa żadna z wyżej wymienionych organizacji związkowych, z których nie nadejdą upoważnienia, o jakich mowa w § 2, ust. 2, przyrost p.m.w. ustala w terminie do 10 marca danego roku kierownik takiej jednostki organizacyjnej LP w drodze zarządzenia, o którym mowa w art. 4, ust. 3 ww. ustawy; zarządzenie z zachowaniem drogi służbowej przekazuje się do wiadomości dyrektora generalnego Lasów Państwowych".

§  5.
Paragrafowi 4 Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r., zmienionego Zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2000 r., nadaje się treść następującą:

"§ 4. 1. Za nadrzędną zasadę, ustaloną w porozumieniu z przedstawicielstwami krajowych struktur związków zawodowych, działających w Lasach Państwowych, które niniejsze zarządzenie przyjęły do akceptującej wiadomości, uznaje się regułę, iż do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych jest przyjmowany, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, określony w trybie art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 powołanej powyżej ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r., zaś porozumienie jest zawierane w II półroczu danego roku, w ślad za stosowną decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych i zaproszeniem skierowanym do krajowych struktur związków zawodowych, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 2, w sprawie wszczęcia z nimi stosownych negocjacji.

2. W wypadku, jeśli skutki prawne i faktyczne, w tym wynikające z przyjęcia określonej kwoty najniższego poziomu wynagrodzenia w kraju czy nowelizacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a także inne zdarzenia niezależne od suwerennych decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, nie pozwolą na etapie budowy planu finansowo-gospodarczego LP na dotrzymanie (tj. spowodują przekroczenie) wskaźnika przyrostu p.m.w., o którym mowa w art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 cyt. ustawy - dyrektor generalny Lasów Państwowych, zachowując należytą staranność w dążeniu do uzyskania akceptacji stosownych reprezentantów związków zawodowych, działających w Lasach Państwowych, wskaźnik ten ustala w drodze zarządzenia w terminie do 10 marca danego roku na podstawie art. 4, ust. 3 ww. ustawy - na poziomie nie wyższym niż wynika to ze: a) struktury zatrudnienia na koniec roku poprzedniego, b) stawek wyjściowych, obowiązujących do 10 marca danego roku, c) planowanej kwoty nagród jubileuszowych, d) innych, niezależnych od suwerennego obszaru kompetencyjnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, kwot składników wynagrodzeń.

3. Jeżeli sytuacja finansowo-gospodarcza Lasów Państwowych, przewidywana na etapie tworzenia planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych, wskaże na potrzebę przyjęcia do tego planu wskaźnika p.p.m.w. niższego niż wskaźnik, określony w trybie art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 ww. ustawy, wówczas dyrektor generalny Lasów Państwowych, na mocy art. 3a tej ustawy, przeprowadza negocjacje ze związkami zawodowymi, mające na celu przyjęcie do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych tego obniżonego wskaźnika p.p.m.w.; nie zamyka to drogi do zawarcia w II półroczu danego roku porozumienia, o którym mowa w § 1 i § 2.

4. Porozumienie ma charakter kwitujący wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przyjęty w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych, lub zmieniający ten wskaźnik w związku z art. 4, ust. 3a ww. ustawy. Przy zawieraniu porozumienia jego strony biorą pod uwagę w szczególności:

1) rozwój sytuacji finansowo-gospodarczej w Lasach Państwowych do czasu rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w § 4, ust. 1, oraz przewidywane wykonanie planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych;

2) wpływ decyzji dotyczącej wskaźnika przyrostu p.m.w. na poziom jednostkowych kosztów działalności administracyjnej w aspekcie założeń w tym zakresie przyjętych w długookresowej prognozie sytuacji finansowo-gospodarczej Lasów Państwowych,

3) potrzebę w zakresie wolumenu nadwyżki finansowej Lasów Państwowych z punktu widzenia konieczności zasilenia kapitału zasobowego jednostek organizacyjnych LP środkami tej nadwyżki, m. in. dla uzyskania odpowiedniej płynności finansowej LP, a także zdolności LP do działań rozwojowych.

5. Analizy ekonomiczne, pozwalające na ocenę wpływu wskaźnika p.p.m.w. na sytuację finansowo-gospodarczą LP, o której mowa w ust. 4w od pkt 1 do pkt 3, opracowuje i prezentuje związkom zawodowym w trakcie ww. negocjacji dyrektor generalny Lasów Państwowych.

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, może podlegać renegocjacjom, jednak ostatnia jego nowelizacja powinna nastąpić nie później niż w połowie IV kwartału danego roku".

§  6.
Paragrafowi 5 Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r., zmienionego Zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2000 r., nadaje się treść następującą:

"Zarządzenie wchodzi w życie w 7 dniu od dnia podpisania".

§  7.
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. we wszystkich wzorach upoważnień formułę:

"Do prowadzenia negocjacji i zawarcia w moim imieniu porozumienia, o którym mowa (...) (znak: G-0130-02 p. 347).

Upoważnienie niniejsze (...) dla roku ..."

zastępuje się formułą:

"do składania w moim imieniu oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ... w trybie uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.)".

Ponadto w nazwach wzorów upoważnień stwierdzenie "do zawarcia porozumienia ustalającego przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych" zastępuje się słowami: "do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia".

Pozostałe fragmenty wzorów upoważnień zmienia się odpowiednio.

§  8.
Jednolity tekst Zarządzenia nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 95

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

G-0130-02 p. 347

§  1.
1.
W Lasach Państwowych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych LP, o których mowa w § 3, maksymalną wartość przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustala się dla całego Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" jako podmiotu gospodarki narodowej, prowadzącego działalność gospodarczą; przy korzystaniu z możliwości, stworzonej art. 4, ust. 3a ww. ustawy, w Lasach Państwowych przewiduje się zawieranie przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych porozumienia z przedstawicielstwem związków zawodowych, działających w Lasach Państwowych.
2.
Działalność gospodarczą prowadzoną w Lasach Państwowych, odpowiednio w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcjach LP, nadleśnictwach i zakładach, klasyfikuje odrębne zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
3.
Porozumienie ustala maksymalny dla całych Lasów Państwowych przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.
§  2.
1.
Stronami porozumienia są:
1)
dyrektor generalny Lasów Państwowych, działający w imieniu własnym, a także w imieniu i z upoważnienia dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz kierowników zakładów;
2)
przewodniczący krajowych struktur związków zawodowych, o których mowa w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", lub następców prawnych tych struktur - działający z upoważnienia zakładowych organizacji związków zawodowych działających w nadleśnictwach, zakładach, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2.
W wypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nie działa żadna z ww. organizacji związkowych - przedstawicielstwo załogi tej jednostki może, z wymaganej z mocy niniejszego zarządzenia inspiracji kierownika jednostki organizacyjnej LP lub z własnej inicjatywy, przekazać za pośrednictwem tego kierownika upoważnienie do negocjowania porozumienia wskazanej w upoważnieniu ww. krajowej strukturze związków zawodowych.
3.
Wzory upoważnień, o których mowa w § 2, ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1, będącym integralną częścią niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem, że przewodniczący krajowych struktur związków zawodowych mogą przedkładać dla celów ww. negocjacji upoważnienia, uzyskane w innym trybie niż utrwalony w niniejszym zarządzeniu, jeżeli zezwalają na to wewnętrzne regulacje związków zawodowych.
§  3.
1.
W wypadku braku upoważnienia ze strony kierownika danej jednostki organizacyjnej dla dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub/oraz dla odpowiedniego przewodniczącego krajowej struktury związków zawodowych ze strony choćby jednej z ww. organizacji związkowych działających w tej jednostce - w jednostce tej zawierane jest porozumienie, o którym mowa w art. 4, ust. 1 ww. ustawy; w wypadku, jeśli ww. porozumienie nie zostanie zawarte, kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w terminie do 10 marca danego roku wydaje zarządzenie, ustalające przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kierowanej jednostce organizacyjnej LP.
2.
Porozumienie lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazane do wiadomości dyrektora generalnego Lasów Państwowych z zachowaniem drogi służbowej.
3.
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w których nie działa żadna z wyżej wymienionych organizacji związkowych i z których nie nadejdą upoważnienia, o jakich mowa w § 2, ust. 2, przyrost p.m.w. ustala w terminie do 10 marca danego roku kierownik takiej jednostki organizacyjnej LP w drodze zarządzenia, o którym mowa w art. 4, ust. 3 ww. ustawy; zarządzenie z zachowaniem drogi służbowej przekazuje się do wiadomości dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
§  4.
1.
Za nadrzędną zasadę, ustaloną w porozumieniu z przedstawicielstwami krajowych struktur związków zawodowych działających w Lasach Państwowych, które niniejsze zarządzenie przyjęły do akceptującej wiadomości, uznaje się regułę, iż do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych jest przyjmowany, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, określony w trybie art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 powołanej powyżej ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r., zaś porozumienie jest zawierane w II półroczu danego roku, w ślad za stosowną decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych i zaproszeniem skierowanym do krajowych struktur związków zawodowych, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 2 w sprawie wszczęcia z nimi stosownych negocjacji.
2.
W wypadku, jeśli skutki prawne i faktyczne, w tym wynikające z przyjęcia określonej kwoty najniższego poziomu wynagrodzenia w kraju czy nowelizacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" a także inne zdarzenia niezależne od suwerennych decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych nie pozwolą na etapie budowy planu finansowo-gospodarczego LP na dotrzymanie (tj. spowodują przekroczenie) wskaźnika przyrostu p.m.w., o którym mowa w art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 cyt. ustawy - dyrektor generalny Lasów Państwowych, zachowując należytą staranność w dążeniu do uzyskania akceptacji stosownych reprezentantów związków zawodowych, działających w Lasach Państwowych, wskaźnik ten ustala w drodze zarządzenia w terminie do 10 marca danego roku na podstawie art. 4, ust. 3 ww. ustawy - na poziomie nie wyższym niż wynika to ze: a) struktury zatrudnienia na koniec roku poprzedniego, b) stawek wyjściowych, obowiązujących do 10 marca danego roku, c) planowanej kwoty nagród jubileuszowych, d) innych, niezależnych od suwerennego obszaru kompetencyjnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, kwot składników wynagrodzeń.
3.
Jeżeli sytuacja finansowo-gospodarcza Lasów Państwowych, przewidywana na etapie tworzenia planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych, wskaże na potrzebę przyjęcia do tego planu wskaźnika p.p.m.w. niższego niż wskaźnik, określony w trybie art. 3, ust. 3 lub art. 3, ust. 5 ww. ustawy, wówczas dyrektor generalny Lasów Państwowych, na mocy art. 3a tej ustawy, przeprowadza negocjacje ze związkami zawodowymi, mające na celu przyjęcie do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych tego obniżonego wskaźnika p.p.m.w.; nie zamyka to drogi do zawarcia w II półroczu danego roku porozumienia, o którym mowa w § 1 i § 2.
4.
Porozumienie ma charakter kwitujący wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przyjęty w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych lub zmieniający ten wskaźnik w związku z art. 4, ust. 3a ww. ustawy. Przy zawieraniu porozumienia jego strony biorą pod uwagę w szczególności:
1)
rozwój sytuacji finansowo-gospodarczej w Lasach Państwowych do czasu rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w § 4, ust. 1, oraz przewidywane wykonanie planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych;
2)
wpływ decyzji dotyczącej wskaźnika przyrostu p.m.w. na poziom jednostkowych kosztów działalności administracyjnej, w aspekcie założeń w tym zakresie przyjętych w długookresowej prognozie sytuacji finansowo-gospodarczej Lasów Państwowych;
3)
potrzebę w zakresie wolumenu nadwyżki finansowej Lasów Państwowych z punktu widzenia konieczności zasilenia kapitału zasobowego jednostek organizacyjnych LP środkami tej nadwyżki, m.in. dla uzyskania odpowiedniej płynności finansowej LP, a także zdolności LP do działań rozwojowych.
5.
Analizy ekonomiczne, pozwalające na ocenę wpływu wskaźnika p.p.m.w. na sytuację finansowo-gospodarczą LP, o której mowa w ust. 4w od pkt 1 do pkt 3, opracowuje i prezentuje związkom zawodowym w trakcie ww. negocjacji, dyrektor generalny Lasów Państwowych.
6.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, może podlegać renegocjacjom, jednak ostatnia jego nowelizacja powinna nastąpić nie później niż w połowie IV kwartału danego roku.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie w 7 dniu od dnia podpisania.

Przyjęto do akceptującej wiadomości

1. Pan Stanisław Wójcik

2. Pan Jerzy Przybylski

3. Pani Grażyna Wereda

4. Pan Bogusław Kita

Załącznik  Nr 1

I. Wzór upoważnienia, wystawianego przez nadleśniczego lub kierownika zakładu o zasięgu regionalnym, do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jako nadleśniczy/kierownik zakładu o zasięgu regionalnym mocuję niniejszym, z prawem ustanawiania dalszych pełnomocnictw Pana ........., dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w ........., do składania w moim imieniu oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Imię, nazwisko Imię, nazwisko

i podpis umocowanego i podpis mocującego

II.

Wzór upoważnienia, wystawianego przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jako dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w ........., mocuję niniejszym Pana ........., dyrektora generalnego Lasów Państwowych, do składania w moim imieniu oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Jednocześnie przenoszę na wyżej wymienionego moje uprawnienia do składania przeze mnie oświadczeń woli w wyżej wymienionym zakresie w imieniu kierowników następujących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych:

1.
........., nadleśniczego Nadleśnictwa .........
2.
........., nadleśniczego Nadleśnictwa .........
3.
........., nadleśniczego Nadleśnictwa .........
4.
........., nadleśniczego Nadleśnictwa .........

Imię, nazwisko Imię, nazwisko

i podpis umocowanego i podpis mocującego

III.

Wzór upoważnienia, wystawianego przez kierownika zakładu o zasięgu krajowym do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jako kierownik o zasięgu krajowym mocuję niniejszym Pana ........., dyrektora generalnego Lasów Państwowych, do składania w moim imieniu oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Imię, nazwisko Imię, nazwisko

i podpis umocowanego i podpis mocującego

IV.

Wzór upoważnienia, wystawianego przez zakładową organizację związkową, do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jako umocowani do składania oświadczeń woli w niżej wymienionym zakresie przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej, działającej w biurze DGLP (biurze RDLP, w nadleśnictwie, zakładzie) ......... mocujemy, z prawem ustanawiania dalszych pełnomocnictw, przewodniczącego regionalnej struktury naszego związku zawodowego ........., Pana ........., do składania w naszym imieniu oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie, uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Imię, nazwisko Imię, nazwisko

i podpis umocowanego i podpis mocującego

V.

Wzór upoważnienia, wystawianego przez przewodniczącego regionalnej struktury związku zawodowego, do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jako przewodniczący (podać pełną nazwę regionalnej struktury związku zawodowego) ......... przenoszę na przewodniczącego (podać pełną nazwę krajowej struktury związku zawodowego) otrzymane upoważnienie do składania oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie, uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Z mocy niniejszego aktu ww. przeniesienie upoważnień dotyczy następujących zakładowych organizacji związkowych:

1.
......... z siedzibą w .........
2.
......... z siedzibą w .........
3.
......... z siedzibą w itd.

Przeniesienie upoważnienia nie obejmuje następujących jednostek organizacyjnych, w których działają zakładowe organizacje naszego związku zawodowego (wymienić nazwy jednostek organizacyjnych):

1.
.........
2.
......... itd.

Imię, nazwisko Imię, nazwisko

i podpis umocowanego i podpis mocującego

VI.

Wzór upoważnienia, wystawianego przez reprezentację załogi, do składania oświadczeń woli związanych z ustalaniem w Lasach Państwowych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

My, niżej podpisani, umocowani reprezentanci załogi (wymienić nazwę jednostki organizacyjnej, w której nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa), mocujemy Pana Przewodniczącego (wymienić nazwę struktury krajowej związku zawodowego) do składania oświadczeń woli, jakie okażą się niezbędne przy ustalaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Lasach Państwowych w roku ......... w trybie uregulowanym Zarządzeniem nr 95 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.11.1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.p.m.w.) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.02.2001 r.).

Imię, nazwisko Imiona, nazwiska

i podpis umocowanego reprezentacji załogi

jednostki organizacyjnej

i podpisy mocujących