Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.52

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 27
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w systemie funkcjonalnym polega na ustanowieniu strefy czasowo wydzielonej TSA 407 celem zabezpieczenia ćwiczenia wojskowego - ONE SKY 2.0:
OZNACZENIEGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE (ft AMSL)OKRES

AKTYWNOŚCI

(UTC)

UWAGI
TSA 4071.5319'05"N 1844'35"E

2.5328'08"N 1937'06"E

3.5312'20"N 1943'56"E

4.5301'32"N 1853'47"E

5.5319'05"N 1844'35"E

FL 215 FL185Zgodnie z AUPW czasie aktywności strefy - przestrzeń niesklasyfikowana. Loty w strefie czasowo wydzielonej mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu.
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r.