Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 322 i TRA 323 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) z planowanym terminem obowiązywania od 20 do 21 marca 2019 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(AMSL)

Okres

aktywności

Uwagi
EP TRA 3225114'03"N1701'01"E2100 ft AMSL

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty UAV w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

5109'38"N1704'45"E
5110'01"N1706'05"E
5114'35"N1702'49"E
5114'03"N1701'01"E
EP TRA 3235110'01"N1706'05"E2100 ft AMSL

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana.

Loty UAV w warunkach BVLOS.

Tel. do organizatora dostępny w AMC Polska

5114'35"N1702'49"E
5118'13"N1710'03"E
5110'51"N1714'03"E
5110'01"N1706'05"E
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 r.