Zmiana do upoważnienia Ministra Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.2.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2007 r.

ZMIANA DO UPOWAŻNIENIA
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 19 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 2 ust. 1 pkt 5 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej nadanego zarządzeniem Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Monitor Polski Nr 76, poz. 768) zarządza się, co następuje):
1.
W upoważnieniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 233) w pkt 2 zdanie wstępne optrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektora Departamentu Kadr do:".

2.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

KOMUNIKAT

o sprostowaniu błędu

Prostuje się błąd w decyzji Nr 529/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2007 r. (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 23, poz. 302).

W pkt 6 skreśla się wyrazy "w pierwszej kolejności".