Dz.Urz.MON.2018.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89 i 143 oraz z 2017 r. poz. 101 i 194) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa - sekretarzy stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarzy stanu, w rozumieniu przepisów w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej;",

b) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe - zastępców kierowników urzędów centralnych.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Limit zatrudnienia bazowego ogółem w jednostkach organizacyjnych wraz z jego podziałem na limity zatrudnienia bazowego pozostające w dyspozycji osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa i dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych, pozostających w bezpośredniej podległości Ministra lub przez niego nadzorowanych, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Limit zatrudnienia bazowego, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia stanowisk przewidzianych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób wykonujących zadania poza granicami państwa oraz stanowisk pozostających w dyspozycji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.",

3) uchyla się § 4;
4) w § 5 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"5. 1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, w ramach określonego dla nich limitu, stosownie do posiadanych kompetencji określą limit zatrudnienia bazowego:";

5) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Obowiązku określonego w ust. 5 nie stosuje się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii.";

6) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokonywania zmian wielkości zatrudnienia bazowego, w imieniu Ministra, w ramach limitu zatrudnienia bazowego ogółem, na wniosek osób wymienionych w załączniku Nr 1 do decyzji;";

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Limit zatrudnienia bazowego

Lp.WyszczególnienieZatrudnienie bazowe
123
1Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek1399
2Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot3 422
3Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz485
4Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Łapiński810
5Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego4 285
6Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym z przeznaczeniem dla:33 656
aDowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych250
bInspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi23 287
cDowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi401
dPozostałych jednostek organizacyjnych9 718
7Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych369
8Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej549
9Dyrektor Departamentu Kontroli30
10Biskup Polowy Wojska Polskiego52
11Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego12
12Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego6
13Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego342
14Szef Służby Wywiadu Wojskowego166
15Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej101
16Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej585
17Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie20
18Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu14
19Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie19
20Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie12
21Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie11
22Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu12
23Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie13
24Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu12
25Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni12
OGÓŁEM46 394