Dz.Urz.MON.2019.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112 i 166, z 2017 r. poz. 44 i 245 oraz z 2018 r. poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szef ZPR-P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zweryfikowane potrzeby finansowe w obszarze centralnych planów rzeczowych na rok planistyczny, w terminie i szczegółowości określonych w przepisach dotyczących planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.",

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w centralnych planach rzeczowych w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu MON - stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi ZPR - P8 przez szefów tych służb oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.";

2) w § 5 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Dyrektor Departamentu Administracyjnego po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 7 pkt 6, opracuje i prześle w formie elektronicznej Szefowi ZPR-P8, Organizatorom, Gestorom oraz właściwym beneficjentom wyciągi z projektów Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej realizacji decentralnej, z wyszczególnieniem pozycji ujętych w kwotach zbiorczych - stosownie do właściwości.";

3) w § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Dyrektor Departamentu Administracyjnego po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, opracuje i prześle w formie elektronicznej Szefowi ZPR-P8, Organizatorom, Gestorom oraz właściwym beneficjentom wyciągi z Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej realizacji decentralnej, z wyszczególnieniem pozycji ujętych w kwotach zbiorczych - stosownie do właściwości.";

4) użyte w § 5 w ust. 10 w pkt 3, w § 14 w ust. 2, w § 24 w ust. 5 w pkt 1 i w ust. 21 w pkt 3 oraz w § 33 w ust. 6 w różnym przypadku wyrazy "Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Szef Inspektoratu Informatyki";
5) użyte w § 5 w ust. 10 w pkt 3, w § 26 w ust. 1 w pkt 4 oraz w załączniku Nr 27 w pkt 4 w ppkt 13 w różnym przypadku wyrazy "Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Centrum Zasobów Informatycznych";
6) użyte w § 22 w ust. 1 i 3 w różnym przypadku wyrazy "Inspektor Wojsk Specjalnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.