Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

DECYZJA Nr 117/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112 i 166 oraz z 2017 r. poz. 44 i 245) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) odprawy modernizacyjne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - cyklicznie organizowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego narady z udziałem Sekretarza Stanu, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, Szefa ZPR - P8, Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 oraz w zależności od potrzeb przedstawicieli Organizatorów, Gestorów oraz pozostałych szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej dotyczące wypracowania decyzji realizacyjnych w zakresie modernizacji technicznej,";

2) w § 5 w ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - egzemplarz projektu Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).";

3) w § 6 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zaktualizowany projekt Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną)";

4) w § 7 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - egzemplarz Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną).";

5) w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, przesyła się wraz z uzasadnieniem jednocześnie do wiadomości Biura Ministra Obrony Narodowej.";

6) w § 10 w ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zatwierdzone korekty Planu modernizacji technicznej.";

7) w § 11 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, jeżeli zmiany dotyczą Planu modernizacji technicznej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.