Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

DECYZJA Nr 120/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 265) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Biuro Ministra Obrony Narodowej realizuje czynności w procesie udzielania zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji określonym w przepisach regulujących organizację Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) na polecenie Ministra Obrony Narodowej;

2) na podstawie analiz przeprowadzonych przez Biuro Ministra Obrony Narodowej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.