Zmiana decyzji w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2019 r.

DECYZJA Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 6 ust. 4 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 26) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Tadeusz Maślisz;";

2)
uchyla się pkt 3.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.