Dz.Urz.KGP.2018.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

DECYZJA Nr 269
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 36) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 61) zmienionej decyzją nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2018 r. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcję koordynatora powierza się kom. Agnieszce Ciecierskiej - ekspertowi w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.