Dz.Urz.KGP.2018.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 327
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wysokości funduszu premiowego oraz regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 244 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wysokości funduszu premiowego oraz regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi (Dz. Urz. KGP poz. 67) uchyla się § 6.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.