Dz.Urz.MON.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W związku z "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", który stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 48), wprowadza się "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", określony w załączniku do decyzji.";

2) w załączniku "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem" w części I "Jednostki organizacyjne podległe":
a) Lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
2.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
b) po Lp. 3 dodaje się Lp. 3a w brzmieniu:
3a.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w BydgoszczySzef Sztabu Generalnego WP
c) po Lp. 44 dodaje się Lp. 45 w brzmieniu:
45.Wojskowe Biuro Łączności w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP

za pośrednictwem Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.