Dz.Urz.KGSG.2018.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 142
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej

W związku z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43, z 2014 r. poz. 28 oraz z 2015 r. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inne, które za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej zostały zakwalifikowane do wydatków reprezentacyjnych.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki reprezentacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2, ponoszone na rzecz lub w imieniu Komendy Głównej Straży Granicznej są finansowane, ze środków przeznaczonych na ten cel w ramach planu wydatków Komendy Głównej Straży Granicznej na podstawie preliminarza zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wydatki reprezentacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2, ponoszone na rzecz lub w imieniu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej są finansowane ze środków przeznaczonych na ten cel w ramach planu wydatków Komendanta Głównego Straży Granicznej na podstawie preliminarza zatwierdzonego przez komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.",

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wydatki, o których mowa w ust. 3 i 3a, dotyczą w szczególności organizacji następujących przedsięwzięć:",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wydatki reprezentacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, finansowane są ze środków przeznaczonych na ten cel w ramach planu wydatków jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 5a.",

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Wydatki reprezentacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, dotyczące Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej finansowane są ze środków przeznaczonych na ten cel w ramach planu wydatków Komendy Głównej Straży Granicznej.",

g) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwemu merytorycznie ze względu na zakres organizowanego przedsięwzięcia w celu jego zaopiniowania i przekazania Dyrektorowi Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, który go również opiniuje i przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do zatwierdzenia.",

h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Oryginał preliminarza, o którym mowa w ust. 2, po jego zatwierdzeniu, pozostaje w Biurze Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, a jego kopia przekazywana jest do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, właściwych w zakresie realizacji przedsięwzięcia, z którym jest związany wydatek reprezentacyjny.";

2) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej określa roczny limit wydatków, o których mowa w § 2 ust. 3, na wniosek komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wysokość limitu wydatków reprezentacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3, może w trakcie roku budżetowego ulegać zmianom na wniosek zarówno Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej jak i komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.