Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2016 r.

DECYZJA Nr 283/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 96, z 2015 r. poz. 87 i 119 oraz z 2016 r. poz. 55 i 148) w załączniku Lp. 1.1.1 otrzymuje brzmienie:
1.1.1Minister Obrony Narodowejwedług potrzeb
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.