Dz.Urz.KGSG.2018.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 252
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897 oraz z 2018 r. poz. 247 i 815) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 109, z późn. zm.) w załączniku nr 2 liczba porządkowa 1 otrzymuje brzmienie:

"

1.Nadwiślański OSG49,40

".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.