Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2021.61

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 199
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 sierpnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005), art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233), art. 2 i 4 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2156) oraz § 14 i 16 załącznika do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej policjanta (Dz. U. KGP z 2004 r. poz. 3) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do decyzji nr 178 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych (Dz. Urz. KGP poz. 51) w § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 5 uchyla się lit. d;
2)
w pkt 5 przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) inne zachowania niepożądane - każde nieprzychylne działanie policjanta lub pracownika, świadome lub nieświadome, mające negatywne oddziaływanie na pojedyncze osoby, zespoły i samą organizację, naruszające zasady dobrych obyczajów, zakłócające lub uniemożliwiające wykonywanie obowiązków służbowych, wpływające destrukcyjnie na ogólne funkcjonowanie policjanta lub pracownika, zespołów i organizację, powodujące wzrost stresu i zaburzające zdrowie psychiczne i fizyczne policjanta lub pracownika, w szczególności:

a) zaburzanie komunikacji,

b) zakłócenia w relacjach interpersonalnych lub międzyludzkich,

c) ataki na kompetencje zawodowe,

d) naruszanie godności osobistej,

e) agresja fizyczna i psychiczna,

f) izolowanie,

g) zastraszanie, poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie,

h) dążenie do wyeliminowania z grona współpracowników,

i) celowe, świadome, nieprawdziwe, tendencyjne lub złośliwe oskarżenie i pomówienie o stosowanie zachowań niepożądanych w miejscu pracy,

j) molestowanie,

k) molestowanie seksualne,

l) tworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.