Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2019 r.

DECYZJA Nr 175/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

1.
Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej "DWSZdr", jest symbolem przynależności i nienagannej służby i pracy w DWSZdr oraz znakiem przywiązania żołnierzy i pracowników do tradycji wojskowych służb medycznych.
2.
Odznaka wpisuje się w prostokąt o wymiarach 50 mm x 24 mm i ma kształt stylizowanej tarczy polskiej, na której wsparty jest srebrzysty orzeł ze złotą koroną, dziobem i szponami. Tarcza ma wiśniowe tło ze złotą obwódką zewnętrzną i obwódką wewnętrzną w kolorze granatowym. Kolory te nawiązują do historycznych barw wojskowych służb medycznych. W centralnym miejscu tarczy umieszone są złocista laska i srebrzysty wąż Eskulapa.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Dyrektorowi DWSZdr, zwanemu dalej "Dyrektorem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym po minimum roku nienagannej służby w DWSZdr;
3)
pracownikom po przepracowaniu w DWSZdr co najmniej dwóch lat;
4)
wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla DWSZdr i kształtowania pozytywnego wizerunku wojskowej służby zdrowia.
4.
Odznakę nadaje Dyrektor na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w decyzji (rozkazie) Dyrektora.
5.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6.
Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7.
Dyrektor powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
dwóch członków.
8.
Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w decyzji (rozkazie) Dyrektora.
9.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3)
wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10.
Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
11.
Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dyrektorowi.
12.
Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.
13.
Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15.
Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
17.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji (rozkazie) Dyrektora.
18.
Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych.
19.
Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
20.
Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej